سیستم باتری مانیتورینگ

ایجاد سیستم باتری مانیتورینگ در ادارات

سامانه باتری مانیتورینگ توزیع شده شرکت فرس پیشگام با عنوان اختصاری F-DBMS، نه تنها کلیه قابلیتهای هر سیستم F-DBMS را دارا می باشد، بلکه دارای یک ویژگی خاص نیز می باشد. اینسامانه می تواند بصورت سیستم مستقل (Standalone System) و یا بصورت یک سامانه توزیع شده (Distributed System) مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت ساده تر سازمانهایی که دارای تعداد بانکهای باتری می باشند با بهره گیری از سامانه F-DBMS شرکت فرس پیشگام قادر خواهند بود بصورت متمرکز بر کلیه باتریهای مراکز مختلف خود از یک نقطه، نظارت لحظه ای و برخط داشته باشند.

طراح شرکت فرس پیشگام
وبسایت http://fourse.com/
Monitoring system 4

Related projects